Komunalni otpad

Temeljem Odluke o komunalnom redu organizirani odvoz komunalnog otpada na cjelokupnog područja Grada Sv. Ivana Zeline funkcionira od 01. lipnja 1998. godine. Zelinske komunalije d.o.o., obavljaju djelatnost sakupljanja neopasnog otpada, te isti odlažu na sanitarnoj deponiji „Cerovka“, koja je jedna od službenih odlagališta na području Zagrebačke županije, te je kao takva uvedena u Prostorni plan Zagrebačke županije i Prostorni plan Grada Sv. Ivana Zeline.

Prostor deponije „Cerovka“ funkcionira od 01.10.1995. godine na površini od 11.000 m˛ koji tehničkim rječnikom zovemo ploha „A“. Odlagalište je izgrađeno u skladu sa projektno tehničkom dokumentacijom br. TD 4600/95 za koju je izdana građevinska dozvola 02. kolovoza 1995. godine, te je ista postala pravomoćna. Ishođeno je i Uvjerenje za uporabu građevine.

Na deponiji „Cerovka“ dnevno dovoženi otpad se razastire, po potrebi gura na potrebnu udaljenost, te sabija prema načinu odlaganja – „kazetni sistem“ odlaganja.

Spomenute radne operacije obavljaju se buldožerom TG 200.

U 2004. godini otkupljeno je zemljište za plohu „B“ u veličini od 8.700 m˛, gdje se odlaganje otpada vrši do polovice 2009. godine.

S ciljem proširenja odlagališta na plohu „C“ Grad Sv. Ivan Zelina izvršio je otkup zemljišta krajem 2008. godine u površini od 8.900 m˛. Aktiviranje plohe „C“ započeto je u drugoj polovici 2009. godine odobrenjem od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Prostor plohe „C“ prema našoj procjeni mogao bi se koristiti do 2016. godine do kada će vjerojatno biti otvoren županijski ili regionalni centar za zbrinjavanje otpada.

Društvo predmetnu djelatnost obavlja sa dvije ekipe i tri kamiona sa nadogradnjom roto-press, te sa kamionom za kontejnerski odvoz smeća. Za teže dostupne terene odvoz smeća obavlja se kombi vozilom jednom tjedno.

Procijenjene količine sakupljenog i odloženog otpada kreću se oko 4.000 mł/god. Međutim Zelinske komunalije vrše i izdvojeno prikupljanje otpada koji se može reciklirati, na način da se zbrinjava putem ovlaštenih obrađivača s kojima su Zelinske komunalije d.o.o. sklopile ugovore o zbrinjavanju otpada. Na ovaj način godišnje se zbrine cca 120 t papira, cca 150 t stakla, metalnog otpada cca 120 t, te cca 20 t otpadnih guma.

Temeljem Odluke o komunalnom redu odvoz kućnog smeća obavlja se za sva naselja na području Grada Sv. Ivana Zeline prema utvrđenom rasporedu.

Temeljem Odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sv. Ivan Zelina na svojoj 16. sjednici održanoj dana 06. lipnja 2012. godine od 01. srpnja 2012. godine na području Grada vrši se odvojeno skupljanje i odvoz otpada.

Prema odredbama Pravilnika o odvojenom skupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Grada Sv. Ivan Zelina kojeg su dana 15. 06. 2012. godine donijele Zelinske komunalije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge) otpad se razvrstava prema njegovim svojstvima odnosno na papir, plastiku, biootpad i miješani otpad.

U papirnati otpad odlažu se: novine, časopisi, prospekti, katalozi, bilježnice, knjige, slikovnice, pisači i fotokopirni papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape, karton, kartonske kutije (bez plastike i stiropora i dr.) i kartonske fascikle.

U papirnati otpad ne odlaže se: indigo papir, fotografije, fotopapir, nauljeni i prljavi papir, plastificirane etikete, pelene i sl., tetrapak ambalaža, plastificirani papir.

U plastični otpad odlažu se: polietilenske vrećice, folije, boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, prehrambenih proizvoda, čaše i posude od mliječnih proizvoda i sl., pjenasta ambalaža od koje su izgrađeni podlošci za prehrambene proizvode, boce osvježavajućih napitaka, čepovi, plastični tanjuri i pribor za jelo,metalne limenke od napitaka i hrane, konzerve i metalni poklopci, tetrapak ambalaža.

U plastični otpad ne odlaže se: ambalaža s ostacima boje i lakova, ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, boce i limenke pod tlakom.

U biootpad odlaže se: kuhinjski otpad (ostaci kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice čaja, ostaci kruha, listovi kupusnjača), vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.) i ostali biootpad (kora drveta, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su zamotani kuhinjski otpaci.)

U biootpad ne odlaže se: meso, riba, kosti, koža, tekući ostaci hrane, mliječni proizvodi, ulja i masti, pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, papirnati i stakleni otpad, odjeća, cigarete i dr.

U staklenu ambalažu odlažu se: staklene boce, staklenke svih boja i staklene čaše.

U staklenu ambalžu ne odlažu se: prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari, kristal, ogledala, porculan, keramika, žarulje i neonske svjetiljke.

U miješani komunalni otpad odlaže se sav otpad koji nije naveden za pojedinu kategoriju.

U miješani komunalni otpada ne odlažu se : zapaljive i eksplozivne tvari, tvari jakih kemikalija, bilo koje vrste stakla, lešine, vruć pepeo, te građevinski otpad.

Predmetni otpad odlaže se u vreće sa logotipom Isporučitelja usluge, te se na dan odvoza ostavljaju uz javno prometnu površinu. Otpad odložen izvan vreća sa logotipom Isporučitelja usluge neće se sakupljati.

Korisnici usluge skupljanja i odvoza otpada mogu koristiti kontejnere volumena 5 m³ za odlaganje otpada koji se prazne prema potrebi, a najmanje jedanput mjesečno.

Odvoz otpada vrši se radnim danom od ponedjeljka do petka prema utvrđenom rasporedu u vremenu od 7:30 do 14:30 sati, osim u razdoblju od 01.06. – 15.09. kada se vrši od 5:30 – 12:30 sati.

Miješani komunalni otpad odvozi se jednom tjedno.

Papir i plastični otpad odvozi se dvaput mjesečno.

Biootpad odvozi se zajedno sa miješanim otpadom.

Stakleni otpad odlaže se u zelene spremnike koji su postavljeni na području Grada Sv. Ivan Zelina.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada utvrđuje se prema volumenu miješanog otpada, a obračunava se mjesečno. Postoje tri kategorije zaduženja ovisno o volumenu vrećice miješanog otpada (40 l, 80 l i 120 l). U cijenu usluge dobiva se jedna vrećica tjedno. Ukoliko korisnik usluge ima više miješanog otpada od volumena dobivene vrećice, može kupiti dodatne vrećice sa logotipom Isporučitelja usluge i natpisom “DOPLATA”, a u slučaju većih količina miješanog otpada može naručiti kontejner volumena 5 m³.

Korisnici usluge mogu nakon osnovnog zaduženja od dva mjeseca sami birati novu kategoriju zaduženja prema volumenu miješanog otpada koji ostvaruju. Promjena kategorije može se putem prigovora zatražiti najkasnije 15 dana prije dana dospijeća posljednjeg zaduženja koje je korisnik usluge primio, a primjenjivat će se za novim zaduženjem. predmetni prigovori šalju se na adresu: Zelinske komunalije d.o.o., Komisiji za prigovore, K. Krizmanić 1, 10 380 Sv. Ivan Zelina.

GLOMAZNI OTPAD – iz kućanstva sastoji se od dijelova automobila, automobilskih guma, pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad. Glomazni otpad korisnici trebaju iznijeti na javnu površinu dan prije termina odvoza koji određuju Zelinske komunalije. Glomazni otpad odlaže se u principu jedanput godišnje, a mogu ga odlagati samo stanovnici sa područja Grada Sv. Ivana Zeline.

GRAĐEVINSKI OTPAD – otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i sl.

Građevinski otpad se ne deponira na odlagalištu „Cerovka“.

OPASNI OTPAD – otpad koji sadržava tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Opasni otpad najstrože je zabranjeno odlagati uz bilo koju od gore navedenih vrsta otpada!!!

Adresa

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

Kontakt

Tel.: +385 1/2040-750
Fax.: +385 1/2060-716
Email: info@zelkom.hr

eracun logo

© Zelinske komunalije d.o.o.   website by getim.hr

Traži

Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.
U redu